Профіль користувача




Четверг, 11 Февраль 2016 08:02

Статут закладу

Оцените материал
(2 голосов)

 

I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Великолепетиської районної ради Херсонської області та його філія створені згідно з чинним законодавством України на підставі рішення ХХХ сесії Великолепетиської районної ради VІІ скликання від 07.11.2017 року №345 "Про створення комунального закладу "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Великолепетиської районної ради Херсонської області та його філії".

1.2. Комунальний заклад "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Великолепетиської районної ради Херсонської області та його філія є правонаступником Великолепетиської ЗОШ                     І-ІІІ ступенів № 1 та Костянтинівського НВК.

1.3. Великолепетиський опорний заклад має у своєму складі філію:

Костянтинівський освітній комплекс "Заклад загальної середньої освіти    І ступеню – заклад дошкільної освіти" комунального закладу "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Великолепетиської районної ради Херсонської.

1.4. Форма власності – комунальна.

1.5. Юридична адреса школи: 74502, Херсонська область, Великолепетиський район, смт. Велика Лепетиха, вул. Миру, 18/1.

1.6.Скорочена назва закладу - КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів".

1.7. Комунальний заклад "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів " Великолепетиської районної ради Херсонської області та його філії є юридичною особою, має рахунки в органах казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку, ідентифікаційний номер.

1.8. Філія не є юридичною особою і діє на підставі Положення, затвердженого засновником, що визначає основні питання їх діяльності.

1.9. Засновником комунального закладу "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Великолепетиської районної ради Херсонської області є Великолепетиська районна рада Херсонської області.

1.10. Головною метою комунального закладу "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.11. Головними завданнями є:

• створення єдиного освітнього простору;

• забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

• створення єдиної системи виховної роботи;

• створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи;

• раціональне і ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів філій, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів.

1.12. КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти    І-ІІІ ступенів" у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника, розпорядженнями райдержадміністрації, наказами відділу освіти райдержадміністрації, Положенням про опорний навчальний заклад, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положеннями про філії, нормативно-правовими актами, власним Статутом, розробленим відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, чинного законодавства, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777, затвердженим засновником опорної школи.

1.13. КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ ступенів" несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

• безпечні умови освітньої діяльності;                                                

• дотримання державних стандартів освіти;

• дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

• дотримання фінансової дисципліни.

1.14. Мова навчання – державна українська мова.

1.15. Діяльність КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.16. КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" має право:

• визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;

• визначати варіативну частину робочого навчального плану опорної школи та філії;

• в установленому порядку розробляти робочі навчальні плани, індивідуальні плани та програми для дітей з особливими освітніми потребами;

• проводити експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

• в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські програми;

• приймати на роботу спеціалістів за договірними умовами

• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

• бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

• отримувати кошти й матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

• встановлювати власну атрибутику і символіку;

• встановлювати шкільну форму одягу для учнів;

• надавати населенню додаткові провадження освітньої діяльності;

• об’єднувати свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ, організацій (вітчизняних і іноземних) на основі угод і договорів про співпрацю.

1.17. У КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти                         І-ІІІ ступенів" створено та функціонують: навчально-методична рада, предметні методичні об’єднання вчителів, постійно-діючий науково-практичний семінар, Школа адаптації молодого та малодосвідченого вчителя.

1.18. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" і здійснюються КП "Великолепетиська центральна районна лікарня" та Центром сімейної медицини.

1.19. Організація гарячого харчування дітей шкільного віку здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.20. КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.21. Взаємовідносини КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

  

             II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Комунальний заклад "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Великолепетиської районної ради Херсонської області планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного річного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи опорного закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи                        КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти                      І-ІІІ ступенів" та його філії обговорюється на засіданні педагогічної ради, погоджується радою опорного закладу.

2.2.        Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання та поглибленого вивчення окремих предметів.

2.3. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (тижневий) та режим роботи (річний).

2.4.        Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.5. Робочий навчальний план опорної школи погоджується педагогічною радою закладу та затверджується відповідним органом управління освіти.

2.6. КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти      І-ІІІ ступенів" здійснює освітній процес у 1-9 класах за п’ятиденним,                  у 10-11 класах – шестиденним робочим тижнем.

2.7. У філіях опорного закладу можливе формування класів-комплектів за погодженням із директором КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" .

2.8. Структура закладу забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг у школах І, ІІ та ІІІ ступенів.    

2.9. Зарахування учнів до КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей, які вступають до першого класу).

2.10. У разі потреби учень може перейти протягом року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності довідки про зарахування до іншого закладу, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.11.За учнями, які навчаються у закладі, зберігається право вільного переходу до іншого відповідного класу.

2.12. На І-ІІ ступенях навчання для учнів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора опорного закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до діючих Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу, ухвалюються педагогічною радою і затверджується директором                        КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти                    І-ІІІ ступенів".

2.13. Тижневе навантаження педагогів затверджується директором і погоджується з профспілковим комітетом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

2.14. Структура навчального року встановлюється опорним закладом і погоджується з органом освіти.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня.

Навчальний рік поділяється на семестри.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

2.15.      За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти      І-ІІІ ступенів" запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.16.      Тривалість уроків в опорному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин.

2.17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" і затверджується директором.

2.18. Тижневий режим роботи опорного закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Для учнів 5-9 класів можливим є проведення спарених уроків з реалізації практичної складової навчальних програм, розвитку зв’язного мовлення та технологій.

У 10-11-х(12-х) класах допускається проведення спарених уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану та профільних дисциплін.

2.19. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, в                          КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти                      І-ІІІ ступенів" проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття, консультації по підготовці до ДПА та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. Постійно проводиться пошукова й навчально-дослідницька робота учнями й педагогами.

2.20.      Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем, відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.21. В опорному закладі та його філії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючих критеріїв оцінювання досягнень,

ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.22.      Результати семестрового, річного оцінювання та оцінювання за ДПА доводяться до відома учнів класним керівником ( головою атестаційної комісії).

2.23.      Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Порядком про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

2.24.      При переведенні учнів з початкової до основної ланки передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче початкового рівня.

2.25.      Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів в системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.26.      Учням, які закінчили певний ступінь КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів", видається відповідний документ про освіту:

по закінченні І ступеню – табель успішності;

по закінченні ІІ ступеню – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні ІІІ ступеню – атестат про повну загальну середню освіту.

2.27.      За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні», похвальні листи «За високі досягнення у навчанні», похвальні грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», подяка, цінні подарунки, премії(в межах коштів, передбачених на цілі).

2.28. Іноземці приймаються до опорного закладу відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

2.29. Мікрорайон для КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" не встановлюється. Учні зараховуються до закладу незалежно від місця проживання.

2.30. Наповнюваність класів, груп, поділ учнів при вивченні профільних та окремих предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету, рішенням ради опорного закладу може встановлюватися менша наповнюваність класів і груп. 

 

                   III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України та даним Статутом опорної школи. Іноземці, прийняті до закладу, мають права і обов'язки учнів відповідно до законодавства України.

3.2. Учасниками освітнього процесу в опорному закладі є:

- учні;

- директор опорної школи;

- заступники директора школи;

- завідувач філії;

- педагогічні працівники;

- психолог;

- бібліотекар;

- соціальний педагог;

- вчитель-логопед;

- педагог-організатор;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою опорного закладу та його філії;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, турнірах, змаганнях;

- брати участь у роботі органів учнівського самоврядування закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу;

- брати участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їхню честь, гідність;

- на індивідуальну, дистанційну та екстернатну форму навчання згідно чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України;

- на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- дбайливо ставитись до державного, комунального, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників КЗ "Великолепетиський опорний

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів";

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд (носити шкільну форму – повсякденну та парадну – встановленого зразка).

3.5. Педагогічними працівниками опорного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього розпорядку. Трудові відносини між керівництвом опорного закладу та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового і строкового трудових договорів та у формі контракту.

3.7. Педагогічні працівники та сумісники мають право на:

- захист професійної честі й гідності;

- самостійний вибір форм, методів, навчальної роботи, нешкідливих для здоров'я учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної й пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

- проходження курсової перепідготовки;

- підвищення кваліфікаційного рівня;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

- на матеріальне (щорічна винагорода та преміювання), житлово-побутове та соціальне забезпечення, відповідно до чинного законодавства.

3.8. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, Державних стандартів системи загальної середньої освіти;

- сприяти розвиткові інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів";

- виконувати вимоги Статуту, правила й режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту та колективного трудового договору;

- настановами й особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком людей, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;

- систематично запроваджувати інновації в освітній процес;

- досконало володіти вміннями користувача комп’ютером;

- виконувати накази і розпорядження директора опорного закладу, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- брати участь у розробці та апробації методичних рекомендацій, посібників, підручників, авторських програм;

- систематично й неухильно, один раз на п’ять років, проходити курсову перепідготовку;

- досконало володіти державною мовою;

- старанно й охайно вести встановлену чинним законодавством шкільну документацію (класні журнали, особові справи учнів тощо).

3.10. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у школі під час освітнього процесу.

3.11. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.12. У КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників, яка здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадові обов'язки, умови трудового договору чи контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством. На них накладаються встановлені стягнення, виноситись громадський осуд, або вони можуть бути звільнені з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.14. Працівники опорного закладу у відповідності до ст. Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щорічно проходять безоплатні медичні огляди.

3.15. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки та соціальні гарантії регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора опорного закладу та органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази опорного закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" та у відповідних державних, судових органах.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти й зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей;

- стежити за охайним виглядом дітей.

3.18. Представники громадськості мають право:

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами й гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню опорного закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації освітнього процесу.

3.19. Представники громадськості зобов'язані дотримуватися Статуту       КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти                    І-ІІІ ступенів", виконувати рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.20. За умови реорганізації чи ліквідації опорного закладу, її працівникам і учням засновник гарантує дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

 

                           IV. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Вищим органом управління Комунального закладу "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Великолепетиської районної ради Херсонської області та його філії є його засновник та орган управління освіти.

4.2. Керівництво опорним закладом здійснюють директор та його заступники. Повноваження директора визначені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, іншими актами законодавства, статутом опорного закладу.

Директор діє у межах повноважень, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про освітній округ, Положенням про опорний заклад, Статутом КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів".

Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філії, який призначається на посаду директором закладу.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу освіту на рівні магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, стан здоров'я якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у чинному порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність опорного закладу:

- керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,

- створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- забезпечує розвиток матеріально-технічної бази опорного закладу та його філії;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає в межах своєї компетентності накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- забезпечує постійну прозорість та інформаційну відкритість діяльності КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти        І-ІІІ ступенів", кошторису і фінансового звіту про надходження та використання всіх отриманих коштів на веб-сайті закладу;

- призначає непедагогічних працівників опорного закладу і філії.

Директор КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" призначається на посаду за результатами конкурсного відбору (при умові вакансії) строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду директора вперше), згідно Положення про конкурс, який розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення та за рішенням конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів комунального закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії директора в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

Звільняється з посади рішенням засновника закладу або уповноваженого ним органом.

4.3. КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти    І-ІІІ ступенів" має штатний розпис, що розробляється і затверджується відповідно до вимог чинного законодавства на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені Міністерством освіти та науки України.

4.4. Прийняття на роботу педагогічних працівників до опорного закладу може здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, у тому числі й на конкурсній основі.

4.5. Діловодство опорного закладу організовується відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України. Звітність встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства та державної статистики.

4.6. Вищим органом громадського самоврядування                                      КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти                    І-ІІІ ступенів" є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів колективу з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників закладу – зборами трудового колективу;

- учнів закладу третього ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів опорного закладу та його філії. Визначається така кількість делегатів: від працівників закладу – 35%, учнів – 30%, батьків і представників громадськості – 35%.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради закладу, директор        КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти                    І-ІІІ ступенів", засновник, учасники зборів.

Загальні збори:

- обирають склад ради закладу, батьківського комітету та піклувальної ради;

- затверджують плани роботи ради опорного закладу, батьківського комітету та піклувальної ради;

- заслуховують звіт директора й голів ради та батьківського комітету закладу;

- розглядають питання освітньої, методичної й фінансово-господарської діяльності закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу.

4.7. У період між загальними зборами діє рада КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів"

4.7.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку опорного закладу та удосконалення освітнього процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління опорним закладом;

- розширення колегіальних форм управління КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів";

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу.

4.7.2. Основними завданнями ради є :

- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу;

- створення належного педагогічного клімату в опорному закладі;

- формування навичок здорового способу життя;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення освітнього процесу;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів, дошкільними, позашкільними закладами, громадськими організаціями та школою з метою забезпечення єдності освітнього процесу;

- організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- контроль за витратами бюджетних та позабюджетних асигнувань.

4.7.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості                       КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти                    І-ІІІ ступенів" та його філії. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.7.4. Рада опорного закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора опорного закладу, засновника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту опорного закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди керівництва КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету опорного закладу.

4.7.5. Очолює раду КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов'язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих, культурно-масових заходів.

4.7.6. Рада опорного закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і погоджує план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту;

- погоджує режим роботи КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів";

- сприяє формуванню мережі класів І ступеню та ІІ-ІІІ ступенів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників опорного закладу медалями: золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні», похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» та вручення свідоцтв особливого зразка;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників із питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення благодійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із учнями;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи опорного закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їхньої роботи визначається радою.

4.8. При комунальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та батьківський комітет (рада).

4.9. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.9.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у закладі;

- зміцнення навчально-методичної, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів";

- організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя і здоров'я учасників освітнього процесу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників опорного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та закладу;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

4.9.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб із представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається їхнє втручання в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора опорного закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.9.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- законності, гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менш ніж чотири рази за рік. Позачергові засідання можуть проводитись також за вимогою третини і більшості її членів. Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома педагогічного колективу КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів", батьків, громадськості. Їхнє виконання організовується членами піклувальної ради.

4.9.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.9.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора                          КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти                     І-ІІІ ступенів", загальних зборів пропозиції щодо зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази опорного закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів";

- вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази опорного закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян із питань, що стосуються роботи закладу.

4.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" і затверджується відділом освіти районної державної адміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин із окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.11. В опорному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор опорного закладу.

4.12. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів";

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, упровадження в освітній процес досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників опорного закладу.

4.13. Робота педагогічної ради планується в довільній формі за потребами опорного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

4.14. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори, які відбуваються 2 рази на рік.

4.15. В КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" діють батьківські комітети (ради) (далі – комітети), рішення про створення яких приймається на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або школи. Діяльність комітету здійснюється відповідно до Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого чинним наказом Міністерства освіти і науки України.

Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час навчання в опорному закладі.

4.15.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

4.15.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня, його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування; виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови, національної культури, духовних надбань народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської етики й моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя дітей;

- здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх здібностей, підтримки обдарованої молоді;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази опорного закладу та її благоустрою.

4.15.3. Батьківський комітет КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" формується з голів батьківських комітетів класів, які діють від їх імені. Голова батьківського комітету опорного закладу є членом ради закладу, може брати участь у засіданнях педагогічної ради під час розгляду питань, що стосуються компетенції комітету, із правом дорадчого голосу. Кількісний склад й термін повноважень батьківського комітету визначаються загальними зборами. Збори батьківського комітету закладу (класів) проводяться не рідше двох разів на семестр. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості членів комітету опорного закладу (класів). Рішення зборів комітетів доводиться до відома батьків, керівництва КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів", а за необхідності до відділу освіти районної державної адміністрації у 7-денний термін. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – у день виборів нового складу комітетів.

4.15.4. Батьківські комітети мають право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- звертатися до директора, класного керівника й ради опорного закладу щодо роз'яснення стану та перспектив роботи з питань, що турбують батьків;

- скликати позачергові батьківські збори;

- сприяти покращенню харчування учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування опорного закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

- виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, організаційно-господарчих питань, покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

4.16. В опорному закладі школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.17. КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів", маючи ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язаний забезпечувати на власному веб-сайті (у разі їх відсутності - на веб-сайтах свого засновника) відкритий доступ до такої інформації та документів:

- статут закладу освіти;

- ліцензії на провадження освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

- структура та органи управління опорним закладом;

- кадровий склад комунального закладу згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в опорному закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в              КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти                   І-ІІІ ступенів";

- мова (мови) освітнього процесу;

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

- матеріально-технічне забезпечення опорного закладу (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність комунального закладу;

- правила прийому до школи та її філії;

- умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

 

- перелік провадження додаткової освітньої діяльності, її вартість, порядок надання та оплати.


                                    V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі закладу.

5.2. Майно опорного закладу належить йому на праві повного господарського відання відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту комунального закладу та укладених ним угод.

5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.4. Для забезпечення освітнього процесу база опорного закладу складається з навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного та актового залів, бібліотеки, архіву, медичного кабінету, комп'ютерних кабінетів, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінетів соціально-психологічної служби, тренажерного залу тощо.

 

5.5. КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти      І-ІІІ ступенів" має у користуванні земельну ділянку площею 2,8 га, на якій розміщуються спортивний майданчик, ігровий майданчик, шкільний стадіон, господарські будівлі, зелені насадження.


                         VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансування КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів", філії, порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.3. Джерелами формування кошторису опорного закладу є:

- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.4. Опорний заклад має право:

- на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

6.6. Звітність про діяльність КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

                       VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВ

7.1. КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти      І-ІІІ ступенів" за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

                       VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПОРНОГО  ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю опорного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

 

8.2. Основною формою контролю за діяльністю опорного закладу є його інституційний аудит, який проводиться центральним органом виконавчої влади.

8.3. Зміст та особливості проведення якого визначені статтею 45 Закону України «Про освіту».

8.4. Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

8.5. Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом. У позаплановому порядку за ініціативою засновника – у разі низької якості освітньої діяльності.

 

 

 

                     IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАД

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію КЗ "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" приймає засновник Великолепетиська районна рада. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення.

 

9.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління опорним закладом.

9.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно опорного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.4. У випадку реорганізації права та зобов'язання опорного закладу переходять до правонаступників або визначених навчальних закладів відповідно до чинного законодавства.

 

 

Директор комунального закладу

"Великолепетиський опорний заклад

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів"

Великолепетиської районної ради

Херсонської області                                                                     Глоба А. Й.

 

 

Прочитано 6360 раз Последнее изменение Среда, 02 Январь 2019 09:33
Другие материалы в этой категории: « Обслуговуючий персонал Нова українська школа »

Календар
« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30